خدمات ما

دوره‌های خویشکاری

این دوره شامل هشت نشست دوساعته است که در طول چهار هفته برگزار می‌شود.
دستاورد این دوره برای شرکت‌کنندگان یافتن سرنخ خویشکاری خود است.

خویشکاری به معنی کاری که برایشان لذت‌بخش و معنادار است و تمام توانمندی‌های آن‌ها را به کار می‌بندد.

0
نفر در دوره خویشکاری شرکت کرده‌اند.

دوره خواست

این دوره شامل دوازده جلسه دوساعته است که در طول شش هفته برگزار می‌شود.
دستاورد این دوره برای شرکت‌کنندگان تبدیل خویشکاری خود به یک پروژه عملیاتی است.

پروژه عملیاتی که بتواند خواسته‌های آن‌ها را در ساختار یک چرخه به برآورده کند.

0
نفر در دوره خواست شرکت کرده‌اند.

دوره رایناگ

این دوره شامل بیست‌وچهار جلسه یک‌ساعته است که در مدت هشت هفته برگزار می‌شود.
دستاورد این دوره برای شرکت‌کنندگان عملیاتی کردن پروژه خویشکاری خود و رساندن به نتیجه است.
راهبران در این دوره گام‌به‌گام در عملیاتی کردن پروژه افراد را همراهی می‌کنند.

0
نفر در دوره رایناگ شرکت کرده‌اند.